polityka prywatności

INFORMACJA  NA TEMAT  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

I. Administrator danych

Administratorem danych jest „Szkoła Języków Obcych OMNIBUS, Aneta Skowrońska” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 17/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@omnibus.szkola.pl lub pisemnie (na adres siedziby). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

OMNIBUS przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

·       dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, płeć)

·       dane adresowe

·       dane kontaktowe (e-mail, telefon)

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez OMNIBUS w celu przeprowadzenie testu poziomującego, zawarcia umowy na naukę języka obcego oraz prawidłową jego realizację, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

V. Obowiązki administratora

1.      Zobowiązujemy się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.      Zobowiązujemy się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.      Po zakończeniu świadczenia usług usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

4.      Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je osobie, której dane dotyczą w ciągu w ciągu 24 h.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia
i realizacji umowy.